Michał Drozdowicz dołącza do grona partnerów Wierzbowski Eversheds Sutherland

English version below

 

Michał Drozdowicz dołącza do grona partnerów Wierzbowski Eversheds Sutherland

Z dniem 21 października 2019 r. do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączył Michał Drozdowicz. Jako partner pokieruje praktyką sektora publicznego i energetyki. Jest specjalistą w zakresie kontraktów publicznych i zamówień publicznych. Posiada prawie 20 lat doświadczenia w doradztwie prawnym dla biznesu. Do kancelarii powrócił po siedmiu latach przerwy.

Michał Drozdowicz jest radcą prawnym, specjalizuje się w kontraktach publicznych o znacznej wartości i szczególnym stopniu skomplikowania oraz w prawie zamówień publicznych. Przed dołączeniem do kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, z którą związany był już w latach 2008-2012, przez siedem lat pracował jako starszy prawnik w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych, doradzając zarówno klientom publicznym, jak i prywatnym z sektorów: energetycznego, ropy i gazu, bezpieczeństwa i obronności, zaawansowanych technologii, lotniczego i kolejowego. 

Wspiera klientów w zakresie ustalenia, czy dany projekt podlega reżimowi zamówień publicznych, doradza w zakresie określenia optymalnej struktury postępowania oraz warunków uczestnictwa w nim, a także w negocjowaniu, wykonywaniu, rozliczaniu lub zmianie zobowiązań kontraktowych. Wartość kontraktów publicznych i sporów z nimi związanych, w których doradzał lub reprezentował klientów w okresie ostatnich ośmiu lat, przekracza 6 mld euro. 

Jest autorem licznych artykułów z zakresu zamówień publicznych, publikowanych w uznanych czasopismach branżowych i dziennikach oraz prelegentem na konferencjach z tego obszaru. Wykładał zamówienia publiczne w ramach aplikacji kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Michał Drozdowicz od lat rekomendowany jest przez renomowane informatory prawnicze: Chambers and Partners (Public Procurement), Who’s Who Legal (Government Contracts) oraz IFLR 1000 (Project development).

– Jesteśmy przekonani, że pozyskanie do współpracy eksperta z tak rozległym doświadczeniem w realizacji projektów dla sektora publicznego oraz w doradztwie dla największych graczy rynkowych z kluczowych sektorów gospodarki odbędzie się z wielką korzyścią dla naszych dotychczasowych i nowych Klientów. Dzięki Michałowi będziemy mogli znacząco wzmocnić ofertę w jednym z wiodących obszarów naszej działalności, w którym od lat mamy ugruntowaną pozycję i wiele sukcesów związanych m.in. z realizacją kluczowych dla Polski przedsięwzięć infrastrukturalnych i przemysłowych oraz licznych projektów związanych z rozwojem największych polskich miast. Praktyka prawa publicznego jest szczególnie mocna w Eversheds Sutherland i chcemy ją dalej rozwijać również w Polsce – podkreśla Krzysztof Wierzbowski, Senior Partner w kancelarii.

– To szczęśliwy powrót, zaistniały w czasie fascynujących przemian w sektorze publicznym. Prezydent RP podpisał nowe prawo zamówień publicznych, które przebuduje m.in. tryby udzielania zamówień, system środków odwoławczych, realizację kontraktów. Następuje przesunięcie akcentów z procedury zamówieniowej na rezultat, do którego procedura ta ma doprowadzić, czyli do należytego wykonania kontraktu publicznego. Z kolei w tym aspekcie nie można tracić z oczu postępowania w sprawach gospodarczych, które wraca do kpc. Digitalizacji i nowoczesnym technologiom w zamówieniach towarzyszy coraz śmielsze podejście administracji do innowacyjnego nabywania dóbr, np. wykorzystywanie konkursu do zakupu usług informatycznych. Naturalnie, są to wyzwania, ale jednocześnie obszary, w których kancelaria, dzięki 20-letniemu doświadczeniu i udziałowi w wielu w pionierskich projektach, a także dzięki międzynarodowemu wsparciu Eversheds Sutherland, ma szczególny potencjał. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jej częścią – mówi Michał Drozdowicz.

 

 

Michał Drozdowicz joins Wierzbowski Eversheds Sutherland as partner 

Michał Drozdowicz joined Wierzbowski Eversheds Sutherland on 21 October 2019. As a partner, he will manage the Public Sector & Energy practice. His expertise covers public contracts and public procurement. He has nearly 20 years of experience providing legal advice to businesses. Michał has returned to the firm after a break of several years.

 

Michał Drozdowicz is a specialist in public contracts of significant value and a high degree of complexity, and in public procurement. Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland (which he was previously affiliated with in 2008–2012), he worked for seven years as a senior lawyer in a leading international law firm, advising public and private clients in the sectors of power, oil and gas, defense and security, high tech, aviation, and rail.

Michał supports clients in determining whether a given project is subject to the public procurement regime, advises on establishing the optimal structure for procedures and conditions for participation, as well as negotiation, performance, settlement, and modification of contractual obligations. Over the past eight years, he has advised or represented clients on public contracts and related disputes with a value exceeding EUR 6 billion.

He is the author of many articles on public procurement published in recognized journals and newspapers, as well as a speaker at scholarly conferences in this area. He has lectured auditor trainees at the Supreme Audit Office on the subject of public procurement. He is one of the founders of the Polish Public Procurement Law Association.

Michał has been recommended for years by renowned legal directories: Chambers and Partners (public procurement), Who’s Who Legal (government contracts), and IFLR 1000 (project development).

Krzysztof Wierzbowski, Senior Partner of Wierzbowski Eversheds Sutherland, said, “We are convinced that acquiring an expert with such extensive experience in the implementation of projects for the public sector and for the largest market players from key sectors of the economy will be of great benefit to our existing and new clients. Thanks to Michał, we will be able to significantly reinforce the services we offer in one of our leading practice areas, where we have an established position and many successes, for example in implementation of key infrastructure and industrial projects of vital importance for Poland, as well as numerous projects related to the development of the largest Polish cities. Public law practice in Eversheds Sutherland is particularly strong and we want to further develop it also in Poland.”

Michał Drozdowicz commented: “It is a happy return that has occurred during fascinating changes in the public sector. The President of Poland has signed a new Public Procurement Law which will rebuild the methods for awarding contracts, the appeal system, and implementation of contracts. There is a shift of emphasis from the procurement procedure to the result which is the aim of the procedure—proper performance of the public contract. But in this context we cannot lose sight of the return to the Civil Procedure Code of the special procedure for commercial cases. Digitization and new technologies in public procurement are accompanied by the administration’s increasingly bold approach to the innovative purchasing of goods, e.g. using a competition for sourcing IT services. Naturally, these are challenges, but also areas where Wierzbowski Eversheds Sutherland has special potential thanks to the synergy of 20 years of experience and achievements in pioneering projects, as well as the international resources of Eversheds Sutherland. I am very happy that I can become a part of it.”