Dow to Help Lead $1 Billion Global Alliance to End Plastic Waste in the Environment

Polish version below

Alliance to End Plastic Waste to focus on waste management infrastructure, innovation, education, engagement and clean-up of plastic waste

Dow is playing a lead role in the formation of a new alliance of global companies to advance solutions that eliminate plastic waste in the environment, especially in the ocean.

 

Dow is a founding member of the Alliance to End Plastic Waste (AEPW), a newly formed organization committing more than $1 billion with the goal of raising $1.5 billion over the next five years to develop and scale solutions that manage plastic waste and promote post-use solutions of plastic. The Alliance, currently comprised of nearly 30 companies, will develop and bring to scale solutions that will minimize and manage plastic waste and promote solutions by transitioning to a circular economy for plastics. The Alliance membership represents global companies and organizations located throughout North and South America, Europe, Asia, Africa, and the Middle East.

 

“Keeping our environment free of waste is important to the future of Dow and our industry, but more importantly, it’s important to the future of our planet,” said Jim Fitterling, chief executive officer of Dow. “This initiative brings together companies, governments, NGOs and consumers to accelerate efforts to drive innovation, provide much-needed resources, and take decisive action to put an end to plastic waste in the environment.”

 

The Alliance is a not-for-profit organization that includes companies from across the global plastics and consumer goods value chain, including chemical and plastic manufacturers, consumer goods companies, retailers, converters, and waste management companies, along with a strategic partnership with the World Business Council for Sustainable Development.

The Alliance will make investments and drive progress in four key areas: 

 • Infrastructure development to collect and manage waste and increase recycling;
 • Innovation to advance and scale new technologies that make recycling and recovering plastics easier and create value from all post-use plastics;  
 • Education and engagement of governments, businesses, and communities to mobilize action; and,
 • Clean up concentrated areas of plastic waste already in the environment, particularly the major conduits of waste, like rivers, that carry land-based plastic waste to the ocean.   

“Solving this critical world challenge will require a diverse set of solutions developed by an equally diverse group of stakeholders,” said Fitterling. “The Alliance to End Plastic Waste brings together some of the most innovative minds in the world, allowing us to explore, develop and implement those solutions.”

 

Dow’s lead role in the AEPW is another example of the company’s actions, commitments and investments to help eliminate plastic waste from the environment. Most recently the company has:

 

 • Invested in people and companies working toward solutions: In October, Dow announced that it became a founding investor in Circulate Capital’s $100 million effort to incubate and finance companies and infrastructure that prevent waste in oceans. Circulate Capital’s mission is to demonstrate the viability of investment in the waste management and recycling sectors to attract the institutional investment capital needed to scale integrated recycling and waste management companies and infrastructure across South and Southeast Asia.
 • Engaged with government: Dow is a member of the World Economic Forum’s Global Plastic Action Partnership, designed to bring businesses, civil society, national and local governments, community groups and world-class experts together to collaborate on solving plastic pollution. This partnership is initially funded by the governments of Canada and the U.K., along with Dow and several global brands, with the objective to have investable localized solutions in place by 2020, which can then be adapted and implemented in other countries. The first project is a collaboration with the government of Indonesia.
 • Cleaned up of existing waste: Dow’s recent #PullingOurWeight campaign, which began in fall 2018, included more than 5,600 Dow employees, families and friends participating in 55 cleanups globally, removing more than 52,500 pounds of trash and litter from beaches and waterways.
 • Innovated for recyclability: Product innovation is another key part of Dow’s efforts to end plastics waste in the environment. Dow’s RecycleReady technology enables manufacturers to develop packaging that can qualify for the Sustainable Packaging Coalition’s “How2Recycle” label and can be recycled via polyethylene recycling streams such as the grocery store drop-off system in the U.S. Dow also continues to focus on compatabilizer technologies which allow multi-layer packaging materials to be recycled into new products.
 • Advanced waste to energy projects: In 2014, Dow initiated the Hefty® EnergyBag® recovery initiative which collects hard-to-recycle plastics and converts them into valuable resources. As of July 2018, the Hefty® EnergyBag® program has collected more than 176,500 bags and diverted more than 115 tons of plastics from landfills, the equivalent of approximately 92 million snack-sized chip bags or 546 barrels of diesel fuel. Dow recently announced another $100,000 in grant funding for organizations to establish programs in their communities.
 • Worked closely with leading NGOs: Dow also announced in October 2018 that it is donating an additional $1 million to Ocean Conservancy over the next two years to support waste collection and recycling solutions in Southeast Asian countries. This money will be used for projects that build the capacity of local non-governmental organizations and partnerships with city leaders to develop, scale and replicate implementable solutions.
 • Invested in recycling and waste management solutions: Another step Dow is taking to complement its circular economy activities is to drive development of new commercial recycling business models and growth strategies to monetize plastics waste recycling streams globally.
 • Continues to collaborate across the value chain: Dow is also a founding member of the Sustainable Packaging Coalition, which collaborates with packaging converters and brand owners to increase production of stand-up pouches that can be recycled through existing polyethylene film recycling streams.

 

 

 

Dow współtworzy warte miliard dolarów Stowarzyszenie
„Global Alliance to End Plastic Waste”

 

Celem globalnego sojuszu jest skupienie działań na infrastrukturze gospodarki odpadami, innowacjach, edukacji oraz oczyszczaniu środowiska z odpadów plastikowych.

Firma Dow odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu nowego sojuszu globalnych firm. Celem Stowarzyszenia, którego kapitał wynosi obecnie miliard dolarów, jest opracowanie rozwiązań eliminujących odpady z tworzyw sztucznych w środowisku, a zwłaszcza w wodach oceanów, oraz zebranie 1,5 miliarda dolarów w ciągu następnych pięciu lat. Fundusze będą przekazane na rozwój rozwiązań, które pomogą w odpowiedni i odpowiedzialny sposób zarządzać odpadami z tworzyw sztucznych i prowadzić edukację w tym zakresie.

Dow jest członkiem-założycielem nowo utworzonej organizacji Alliance to End Plastic Waste (AEPW). Sojusz, który obecnie tworzy blisko 30 firm, skupi się na opracowaniu i wprowadzeniu na szeroką skalę rozwiązań, które zminimalizują ilość odpadów z tworzyw sztucznych, będą nimi zarządzać oraz promować gospodarki obiegowe tworzyw sztucznych. Członkowie Sojuszu reprezentują globalne firmy i organizacje zlokalizowane w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

„Utrzymanie naszego środowiska naturalnego wolnego od odpadów jest kluczowe dla przyszłości nie tylko dla Dow i naszej branży, ale przede wszystkim dla przyszłości naszej planety” – powiedział Jim Fitterling, Prezes Dow. „Inicjatywa Alliance to End Plastic Waste skupia firmy, rządy, organizacje pozarządowe i konsumentów w celu połączenia sił na rzecz innowacji, zapewnienia potrzebnych zasobów i podjęcia zdecydowanych działań, aby położyć kres plastikowym odpadom w środowisku” – dodaje Fittering.

Alliance to End Plastic Waste jest organizacją non-profit, która zrzesza firmy z globalnego łańcucha wartości w obszarze tworzyw sztucznych i dóbr konsumpcyjnych, w tym producentów chemikaliów i tworzyw sztucznych, firm produkujących dobra konsumpcyjne, sprzedawców detalicznych, przetwórców i firmy zajmujących się gospodarką odpadami, a także jest w strategicznym partnerstwie ze Światową Radą Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Aktywność Stowarzyszenia AEPW skupia się na czterech obszarach:

 • Rozwoju i infrastruktury w celu zbierania i zarządzania odpadami oraz zwiększenia znaczenia recyklingu;
 • Innowacji mających na celu rozwój i wdrożenie nowych technologii, które ułatwią recykling i odzyskiwanie tworzyw sztucznych oraz pomogą stworzyć wartość ze wszystkich zużytych tworzyw sztucznych;
 • Edukacji i zaangażowaniu rządów, przedsiębiorstw i społeczności w postęp działań;
 • Oczyszczenia terenów z odpadów z tworzyw sztucznych znajdujących się w środowisku, w szczególności w istotnych miejscach, takich jak rzeki, którymi odpady przenoszone są do oceanu.

„To globalne wyzwanie będzie wymagało zastosowania zróżnicowanego pakietu rozwiązań opracowanych przez równie zróżnicowaną grupę interesariuszy” – powiedział Prezes Dow. „Stowarzyszenie Alliance to End Plastic Waste skupia jedne z najbardziej innowacyjnych umysłów na świecie, pozwalając nam odkrywać, rozwijać i wdrażać te rozwiązania”.

Wiodąca rola Dow w AEPW po raz kolejny potwierdza zaangażowanie firmy w działania mające na celu wyeliminowanie odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska. W ostatnim czasie firma przeprowadziła szereg inicjatyw, których głównym celem była poprawa jakości życia:

 • 100 mln dolarów przeznaczonych na kadry oraz firmy: w październiku 2018 roku firma Dow ogłosiła, że stała się założycielem i inwestorem w Circulate Capital – spółki mającej na celu rozwój i finansowanie działań firm, które zapobiegają zaśmiecaniu oceanów. Misją Circulate Capital jest wykazanie rentowności inwestycji w sektorach gospodarki odpadami i recyklingu w celu przyciągnięcia instytucjonalnego kapitału inwestycyjnego potrzebnego do zaangażowania firm z branży w południowej i południowo-wschodniej Azji.
 • Zaangażowanie w działania rządowe: Dow jest członkiem partnerstwa Global Plastic Action Partnership będącego częścią Światowego Forum Gospodarczego. Celem partnerstwa jest ułatwienie współpracę przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, rządów krajowych i lokalnych i ekspertów w zakresie współpracy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Global Plastic Action Partnership było początkowo finansowane przez rządy Kanady i Wielkiej Brytanii, Dow i inne globalne marki, w celu zapewnienia do roku 2020 lokalnych rozwiązań, które następnie można zaadaptować i wdrożyć w innych miejscach na większą skalę. Pierwszy projekt to współpraca z rządem Indonezji.
 • Usuwanie istniejących odpadów: niedawna kampania Dow #PullingOurWeight, która rozpoczęła się jesienią 2018 roku, obejmowała ponad 5600 pracowników Dow, ich rodziny i przyjaciół uczestniczących w 55 akcjach na całym świecie. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ponad 24 000 kilogramów śmieci z plaż i kanałów wodnych.
 • Innowacje w recyklingu: innym kluczowym elementem działań firmy Dow mającym na celu usuwanie odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska jest innowacja produktowa. Technologia RecycleReady pozwala producentom tworzyć opakowania, które mogą kwalifikować się do uzyskania etykiety „How2Recycle”. To oznacza, że opakowania mogą być poddawane recyklingowi za pomocą strumieni recyklingu polietylenu. Działania Dow nadal koncentrują się na technologiach kompatybilizujących, które pozwalają przetwarzać wielowarstwowe materiały opakowaniowe na nowe produkty.
 • Zmiana śmieci w źródło energii: w 2014 r. firma Dow zainicjowała projekt odzyskiwania Hefty® EnergyBag®, która gromadzi trudne do recyklingu tworzywa sztuczne i zamienia je w cenne zasoby. Od lipca 2018 r. program Hefty® EnergyBag® zebrał ponad 176 500 worków i przekierował ponad 115 ton plastiku z wysypisk śmieci, co stanowi równowartość około 92 milionów torebek z przekąskami lub 546 baryłek oleju napędowego. Firma Dow niedawno ogłosiła przekazanie kolejnych 100 000 dolarów dla organizacji w celu przeprowadzenia takich programów w ich społecznościach.
 • Ścisła współpraca z wiodącymi organizacjami pozarządowymi: firma Dow w październiku 2018 r. ogłosiła, że przekazuje dodatkowy milion dolarów na rzecz Ocean Conservancy, aby w ciągu najbliższych 2 lat wesprzeć zbiórkę i recykling odpadów w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Pieniądze te zostaną wykorzystane na wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych i partnerstwa z przywódcami miast w celu opracowywania, przygotowania i powielenia możliwych do wdrożenia rozwiązań.
 • Inwestycje w recykling i rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami: kolejnym krokiem, jaki firma Dow podjęła w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, jest wspieranie rozwoju nowych biznesowych modeli recyklingu i strategii wzrostu w celu zarabiania na strumieniach odpadów z tworzyw sztucznych na całym świecie.
 • Kontynuacja współpracy w łańcuchu wartości: Dow jest także członkiem-założycielem inicjatywy Sustainable Packaging Coalition, która współpracuje z producentami opakowań i właścicielami marek w celu zwiększenia produkcji opakowań, które mogą być poddane recyklingowi za pośrednictwem istniejących strumieni recyklingu folii polietylenowych.