Uncategorised

Employee Experience - Why It Matters (November 15, 2017)

If you take care of your employees, they will take care of your business. Behind the common aspiration to promote employee happiness and personal development lies a true economic justification: a happy employee costs less and brings more value to the company; on the contrary, when employee’s expectations are not met through the employee experience, employee engagement suffers and leads to a direct negative cost to the business.

 On November 15, AmCham Employee & Labor Relations Committee organized meeting entitled  Employee Experience - why it matters. Our speakers were Ms. Alexandra Kazimierski, Executive Director; Ms. Izabela Bartnicka, Senior Consultant of AmCham member, Hudson and Marta Dobrzańska, who presented the results of Hudson’s survey on Polish employees experience, performed this year. We discussed how to use recommendations from the survey to positively impact employee engagement, retention, and motivation.


14 Nov. 2017 New Central Polish Airport – Meeting with Mr. Mikołaj Wild, Secretary of State

The Polish government has officially announced the construction of the new Central Polish Airport (CPA) in Stanisławów, about a one hour drive to the West of Warsaw. The new investment is initially planned to handle 50 million passengers per year (eventually increasing to 100 million) and will become a major aviation and transport hub for CEE which will have a significant impact on the location of businesses in and near Warsaw. The Government Plenipotentiary for CPA will be former Deputy Minister of the Treasury, Mr. Mikołaj Wild, responsible for the preparation and supervision of the project. On Nov. 13, AmCham Travel & Tourism Committee organized a meeting with Mr. Mikołaj Wild, Secretary of State to discuss the concept of the investment, time schedule, financing structure and potential cooperation with foreign investors. We also hosted Mr. Jędrzej Puzyński, Program Director at Zespół Doradców Gospodarczych TOR, a consulting company, specialized in transport and infrastructure sector, who provided additional insight on the topic. 


Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1%

Wejście w życie ograniczeń związanych z handlem w niedzielę, nawet z licznymi proponowanymi obecnie wyłączeniami, będzie miało szerokie skutki gospodarcze, choć dużo mniejsze niż w pierwotnej wersji projektu, obejmującej zakazem branże świadczące usługi na rzecz handlu, uważa Legal Counsel z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) Marta Pawlak. Według AmCham, skutkiem wejścia w życie ustawy byłoby spowolnienie wzrostu PKB o nie więcej niż 0,1%. 

W rozmowie z ISBnews, Pawlak zwróciła uwagę na nieprecyzyjność zawartych w projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele definicje. 

"Zgodnie z projektem ustawy, przez 'handel' należy rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Z kolei 'wykonywanie czynności związanych z handlem' projekt ustawy definiuje jako wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją" - powiedziała ISBnews Pawlak. 

"Przy takim zdefiniowaniu placówki handlowej wydaje się, że nie obejmuje ona centrów logistycznych, dystrybucyjnych i magazynowych. Nie zmienia to faktu, że sam zakaz handlu w niedzielę obejmujący czynności niezwiązane z handlem w rozumieniu ustawy będzie dotkliwy dla wielu branż, w tym branży logistycznej"- dodała. 

"Wejście w życie ograniczeń związanych z handlem w niedzielę, nawet z licznymi wyłączeniami, będzie miało szerokie skutki gospodarcze, choć oczywiście dużo mniejsze niż w przypadku obywatelskiego projektu ustawy w proponowanym pierwotnie tekście obejmującego zakazem branże świadczące usługi na rzecz handlu" - stwierdziła ekspert AmCham. 

Przypomniała, że wcześniej AmCham i Polityka Insight mówiły wpływie ustawy na gospodarkę za pośrednictwem samej branży logistycznej wynoszącym 0,2% PKB, 0,3 mld zł wpływów z VAT i 20 tys. miejsc pracy, ale przy 2 niedzielach - odpowiednio: 0,1% PKB, 0,1 mld zł VAT i 11 tys. miejsc pracy. 

"Te dane odnośnie logistyki są zgodne z raportem opracowanym na zlecenie Amerykańskiej Izby Handlowej przez Politykę Insight 'Branża logistyczna. Wpływ handlu w niedzielę' i podtrzymujemy je. Nowszych danych nie mamy, możemy jednak na podstawie powyższych prognozować na temat istotnego wpływu zakazu handlu w niedzielę na polską gospodarkę" - podkreśliła. 

Pawlak wskazała, że z punktu widzenia inwestorów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej szczególnie istotne jest nieobejmowanie zapisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę działalności, która nie jest wprost związana z fizycznym handlem w placówkach handlowych w niedzielę, czyli dopuszczenie do działalności w niedzielę centrów logistycznych, dystrybucyjnych i magazynowych. 

Ekspert pozytywnie oceniła zapis, według którego zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje "w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany". 

"W pierwszej wersji projektu obywatelskiego ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wprowadzony był generalny zakaz działania - a więc również przyjmowania zamówień - w niedziele oraz niektóre inne, wyszczególnione w ustawie dni, portali internetowych stanowiących platformy do zawierania nie tylko umów sprzedaży dóbr objętych ustawową definicją handlu, ale również innych dóbr i usług. Było to o tyle zaskakujące, że przyjmowanie oświadczeń klientów (składanych drogą elektroniczną w celu zawarcia konkretnej umowy) odbywa się przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów, a ich realizacja i tak w praktyce fizycznie następuje w dni powszednie. Dlatego doceniamy fakt, że prace nad projektem ustawy przyniosły efekt w postaci wyłączenia zakazu 'w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany'" - tłumaczyła Pawlak. 

E-handel niewątpliwie świadczy o innowacyjności gospodarki, którą należy wspierać, a jego specyfika często nie może zostać ujęta w tradycyjne definicje prawne. Wątpliwości budzi pojęcie "zautomatyzowanego charakteru". Aby uniknąć wątpliwości w praktyce, e-handel powinien zostać całkowicie wyłączony z zakresu ustawy, podsumowała. 

Jak wynika z projektu przedstawionego po posiedzeniach sejmowej podkomisji stałej, proponowany w obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zakaz nie będzie obowiązywał w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. 

Zgodnie z Art. 6. 1. zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje:

1) na stacjach paliw płynnych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw;

2) w kwiaciarniach;

3) w aptekach i punktach aptecznych;

4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;

5) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek, upominków i dewocjonaliów;

6) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych;

7) w placówkach pocztowych;

8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

13) w placówkach handlowych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniczych, w portach morskich i rzecznych;

14) w strefach wolnocłowych;

15) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich;

16) na terenie jednostek penitencjarnych;

17) na terenie garnizonów;

18) w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany;

19) w przypadku sprzedaży towarów z automatów;

20) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

21) w hurtowniach farmaceutycznych;

22) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż części zamiennych i maszyn rolniczych;

23) w przypadku sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach;

24) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście i we własnym imieniu.

(ISBnews)


Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1%

Wejście w życie ograniczeń związanych z handlem w niedzielę, nawet z licznymi proponowanymi obecnie wyłączeniami, będzie miało szerokie skutki gospodarcze, choć dużo mniejsze niż w pierwotnej wersji projektu, obejmującej zakazem branże świadczące usługi na rzecz handlu, uważa Legal Counsel z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) Marta Pawlak. Według AmCham, skutkiem wejścia w życie ustawy byłoby spowolnienie wzrostu PKB o nie więcej niż 0,1%.

W rozmowie z ISBnews, Pawlak zwróciła uwagę na nieprecyzyjność zawartych w projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele definicje.

"Zgodnie z projektem ustawy, przez 'handel' należy rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Z kolei 'wykonywanie czynności związanych z handlem' projekt ustawy definiuje jako wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją" - powiedziała ISBnews Pawlak.

"Przy takim zdefiniowaniu placówki handlowej wydaje się, że nie obejmuje ona centrów logistycznych, dystrybucyjnych i magazynowych. Nie zmienia to faktu, że sam zakaz handlu w niedzielę obejmujący czynności niezwiązane z handlem w rozumieniu ustawy będzie dotkliwy dla wielu branż, w tym branży logistycznej"- dodała.

"Wejście w życie ograniczeń związanych z handlem w niedzielę, nawet z licznymi wyłączeniami, będzie miało szerokie skutki gospodarcze, choć oczywiście dużo mniejsze niż w przypadku obywatelskiego projektu ustawy w proponowanym pierwotnie tekście obejmującego zakazem branże świadczące usługi na rzecz handlu" - stwierdziła ekspert AmCham.

Przypomniała, że wcześniej AmCham i Polityka Insight mówiły wpływie ustawy na gospodarkę za pośrednictwem samej branży logistycznej wynoszącym 0,2% PKB, 0,3 mld zł wpływów z VAT i 20 tys. miejsc pracy, ale przy 2 niedzielach - odpowiednio: 0,1% PKB, 0,1 mld zł VAT i 11 tys. miejsc pracy.

"Te dane odnośnie logistyki są zgodne z raportem opracowanym na zlecenie Amerykańskiej Izby Handlowej przez Politykę Insight 'Branża logistyczna. Wpływ handlu w niedzielę' i podtrzymujemy je. Nowszych danych nie mamy, możemy jednak na podstawie powyższych prognozować na temat istotnego wpływu zakazu handlu w niedzielę na polską gospodarkę" - podkreśliła.

Pawlak wskazała, że z punktu widzenia inwestorów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej szczególnie istotne jest nieobejmowanie zapisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę działalności, która nie jest wprost związana z fizycznym handlem w placówkach handlowych w niedzielę, czyli dopuszczenie do działalności w niedzielę centrów logistycznych, dystrybucyjnych i magazynowych.

Ekspert pozytywnie oceniła zapis, według którego zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje "w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany".

"W pierwszej wersji projektu obywatelskiego ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wprowadzony był generalny zakaz działania - a więc również przyjmowania zamówień - w niedziele oraz niektóre inne, wyszczególnione w ustawie dni, portali internetowych stanowiących platformy do zawierania nie tylko umów sprzedaży dóbr objętych ustawową definicją handlu, ale również innych dóbr i usług. Było to o tyle zaskakujące, że przyjmowanie oświadczeń klientów (składanych drogą elektroniczną w celu zawarcia konkretnej umowy) odbywa się przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów, a ich realizacja i tak w praktyce fizycznie następuje w dni powszednie. Dlatego doceniamy fakt, że prace nad projektem ustawy przyniosły efekt w postaci wyłączenia zakazu 'w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany'" - tłumaczyła Pawlak.

E-handel niewątpliwie świadczy o innowacyjności gospodarki, którą należy wspierać, a jego specyfika często nie może zostać ujęta w tradycyjne definicje prawne. Wątpliwości budzi pojęcie "zautomatyzowanego charakteru". Aby uniknąć wątpliwości w praktyce, e-handel powinien zostać całkowicie wyłączony z zakresu ustawy, podsumowała.

Jak wynika z projektu przedstawionego po posiedzeniach sejmowej podkomisji stałej, proponowany w obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zakaz nie będzie obowiązywał w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego.

Zgodnie z Art. 6. 1. zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje:

1) na stacjach paliw płynnych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw;

2) w kwiaciarniach;

3) w aptekach i punktach aptecznych;

4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;

5) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek, upominków i dewocjonaliów;

6) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych;

7) w placówkach pocztowych;

8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

13) w placówkach handlowych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniczych, w portach morskich i rzecznych;

14) w strefach wolnocłowych;

15) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich;

16) na terenie jednostek penitencjarnych;

17) na terenie garnizonów;

18) w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli sprzedaż ma charakter zautomatyzowany;

19) w przypadku sprzedaży towarów z automatów;

20) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

21) w hurtowniach farmaceutycznych;

22) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż części zamiennych i maszyn rolniczych;

23) w przypadku sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach;

24) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście i we własnym imieniu.

(ISBnews)


AmCham in Krynica 2017

Internet Governance Forum – invitation to participate

Meeting with Mr. Peter Doran, Executive Vice President for CEPA (Center for European Policy Analysis)

Meeting with Mr. Tomasz Szatkowski, Undersecretary of State at the Ministry of National Defense (July 5, 2017)

How HR big data and predictive analysis tool can help HR in transition from an advisory role to being a strategic business partner

Meeting on Blockchain

Tech Sector and Sustainability Today - Development Goals, Responsible Investment and Supply Chain

How to organize a successful incentive group

Eurozone Imbalance Detrimental to EU-US Trade - meeting with Mr. Stefan Kawalec, CEO of Capital Strategy

Nine and a half more-or-less simple things everyone can do to prevent cyberattacks

Workforce Management – Trends and Challenges for the Coming Years

New incentives for business - Meeting with Mr. Marcin Piasecki, VP of Polish Development Fund

Latest trends in travel mobile technology and useful applications available to travelers

Strategies from the Trump campaign

Current landscape of the Polish media market

Annual KPMG Tax Session 2017

Renewable Energy Auction Scheme - meeting with the Energy Regulatory Office representative

FDI in Poland exceeded PLN 712 bln

Sustainability and Workplace Trends (February 28, 2017)

Recent Changes in Tax Law and their Impact on Business

Meeting with Mr. Tomasz Dąbrowski, Director of Energy Department of the Ministry of Energy

Update on the EU Chemicals Policy and the Circular Economy

Meeting with Mr. John Anderson, U.S. Department of Energy

Meeting on Poland's Nuclear Energy Program

Meeting with Mr. Tomasz Szatkowski, Undersecretary of State at the Ministry of National Defense

Update on Investment Incentives available in Poland

New Trends in Transfer Pricing

Enterprise Leadership as a key aspect of management

Expats: Unique Financial Complexities You Face (November 22, 2016)
Warsaw

Meeting with Patrick Ney, Executive Director of Questia

AmCham is hiring!

The EURO Single Market

Cyber Security Incidents - Get prepared to win the battle!

Workshop on Game-based Learning for Skills Development

Tax instruments and State Aid - EU perspective

After Brexit- What’s next for Europe

BREXIT - the commercial and legal implications for the EU Member States and the US

Meeting with Mr. Sławomir Dębski, the new head of PISM (Polish Institute for International Affairs)

What is TTIP about?

Meeting with Mr. Jacek Bogucki, Secretary of State at the Ministry of Agriculture

Defense strategy of Poland - meeting with the National Center for Strategic Studies (NCSS)

NATO Summit Briefing

AmCham June Monthly Meeting with Ambassador Paul W. Jones at Ambassador’s Residence (June 1, 2016)

Meeting with the Plenipotentiary Office for the Strategic Energy Infrastructure of the Ministry of Development

AmCham Diner back at the European Economic Congress in Katowice

Meeting with Mr. Sebastian Płóciennik, Head of the EU Program at the PISM

Trends in polish media

CEO Business Mixer sponsored by Bristol Hotel and Moet Hennessy (April 28, 2016)

Internet Security

General Anti-Avoidance Rule (GAAR)

Minister Witold Waszczykowski spotkał się z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej

Warsaw City Development – meeting with representatives of Warsaw City Hall

Workshop on Leadership Development that drives Results

Annual KPMG Tax Session 2016

Meeting with Mr. Jan Filip Staniłko, Deputy Director at the Department for Innovation at the Ministry of Development

Energy Market Design reform potential

Meeting with Mr. Tomasz Styś, waste management expert at Sobieski Institute

What is the AmCham Diner?

Changes to the tax procedure regulated by the Polish Tax Ordinance

Standard Audit File (Jednolity Plik Kontrolny)

Meeting with Mr. Marcin Zaborowski, Executive Vice President of the Center for European Policy Analysis

The Role of Business in the Future of the Global Internet

Emerging Europe M&A Report 2015/16

Alternative Office Space – the Latest Trends

Fixed-term contracts for employees

Cyber detective work: techniques for professionals in the digital era

Committee meeting with UPS and Brand24

Meeting with the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Employee Equity Plans – disparate tax treatment of employees of American companies compared to EU ones

How to manage business travel to achieve greater benefits?

The Internet of Things

Meeting with representatives of the Polish Armaments Group

Digital Single Market - Benefits and Challenges

An Introduction to Sustainable Development – what, why and how?

Meeting with Professor Marek Banaszkiewicz - Polish Space Industry

Characteristics of growth potential of future leaders in Poland and the CEE region – how to help managers develop their skills

Towards savings – effective business expense management

Big Data – Big Business or Big Problem?

Videos of AmCham Diner at the Economic Forum in Krynica 2015

Judgement: the Essence of Effective Leadership – meeting with Dr. Robert Hogan

Poland versus the new situation of Europe – Do we need a strategy in crisis?

7 June 2015 Waste Producer Responsibility, Liability and Solutions

Warsaw City Promotion

Meeting with Ms. Ann Cataldo, Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports & Cooperation

Zbigniew Płaza met with the AmCham Human Resources Management committee

Katarzyna Snyder met with the AmCham Energy & Environment Committee

Meeting with US Embassy

Ilona Antoniszyn-Klik, Deputy Minister of Economy at Manufacturing Committee

Latest Trends in Travel Mobile Technology & Useful Applications Available to Travelers

WHITE & CASE REPRESENTS UNDERWRITERS IN CONNECTION WITH THE IPO OF UNIWHEELS AG

Working Group Meeting

New Polish regulations governing employee work hours

The 10th Regional Tax Conference

EU Structural Funds and European Commission Programs 2014-2020

Top 50 disruptive technologies

7th European Economic Congress (EEC – European Economic Congress) 20-22 April, Katowice

Focus on the Polish Real Estate Market

7th European Economic Congress (EEC – European Economic Congress) 20-22 April 2015, Katowice

Vapor Intrusion Energy & Environment Committee (10 March 2015)

3 March 2015 US Tax Session

CNBC Television/Burson-Marsteller Corporate Perception Indicators

The Top Myths SMEs Believe about Traditional Advertising

Storytelling in Public Relations.

Reputation management

Reputation Capital

Defense & Security Roundtable Discussion

2014 U.S. Poland Agri & Food Summit

Wind Farm Field Trip

New Renewable Energy Bill meeting (with Bidding Game)

Business Opportunities with Renewable Energy Sources

Understand Your Best Cost Savings Options with Key Travel Suppliers

KPMG Tax Session

Current and Future International Tax Challenges

Shale Gas Special Committee Meeting with the U.S. Ambassador to Poland

Shale Gas Committee Meeting with Scott Perry

Shale Gas Committee Meeting

Real Estate Investment Opportunities with PKP (Polish State Railways)

New Pact for Europe

European Parliament Elections and the Future of Europe

Values and Business

2020: The New World of Work

Polish Immigration Law

Seminar on The Digital Economy Sector in the Face of Current Market Trends and Legislative Changes

Environmental Issues for the Consumer Products Industry

Consumer Products Meeting on EU copyright rules

Uczestnicy debaty: TTIP szansą, ale i zagrożeniem dla polskich firm

Sustainability Council Meeting with Minister Korolec (July 22, 2014)

AmCham Awards

April 2, 2014 Monthly Meeting with Minister Lena-Kolarksa-Bobińska

Energy Roadmap 2013

UPS Meeting

Testcommitteee

Empty Page

Home


American Investor

The American Investor

The American Investor is the official quarterly publication of the American Chamber of Commerce in Poland. It is a voice for foreign investors and the business community in Poland,...

More detail

  • Gdańsk
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Kraków & Katowice
AmCham Regional Offices
« November 2017 »
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Advisory Council